rpct.net
当前位置:首页 >> 解方程:8x%1/2=1/3x%1 >>

解方程:8x%1/2=1/3x%1

1/3X+1/6X=2/7 2X+X=12/7 3X=12/7 X=4/7 _____________________________ 6/5X-1/3X=2 18X-5X=30 13X=30 X=30/13 __________________________ X+3/8x=110 8x+3X=880 11X=880 X=80

5/8x-1/3x-1/2=2/3 解:(5/8-1/3)x=2/3+1/2 7/24x=7/6 x=7/6÷7/24 x=4

原式得 3x=-3 x=-1 满意采纳奥

8x-15x6=3x-20 解: 8X-90=3X-20 8X-3X=90-20 5X=70 X=70/5 X=14 祝学习进步。

2/3x-3/4x=1/2① 4(x-y)-3(x+y)=17② ①x12得 8x-9y=6③ ②展开化简得 2x+7y=-17④ 将④x4得 8x+28y=-68⑤ ③-⑤得 -37y=74 得y=-2 将y=-2代入③得x=-3/2

5-5/8x=3又1/3 5/8x=5-3又1/3 x=5/3×8/5 x=2又3分之2

您好: 4/x^2-2x+1/x=2/x-2 两边乘x(x-2) 4+x-2=2x 2x-x=4-2 x=2 由于x≠5 所以方程无解 (2x+3)^2=x^2-8x+16 (2x+3)²=(x-4)² (2x+3)²-(x-4)²=0 (2x+3+x-4)(2x+3-x+4)=0 (3x-1)(x+7)=0 x1=1/3 x2=-7 如果本题有什么不明白可...

系数矩阵= 2 -3 -2 1 3 5 4 -2 8 7 6 -3 r2-r1,r3-4r1 2 -3 -2 1 1 8 6 -3 0 19 14 -7 r1-2r2 0 -19 -14 7 1 8 6 -3 0 19 14 -7 r1+r3,r3*(1/19),r2-8r3 0 0 0 0 1 0 2/19 -1/19 0 1 14/19 -7/19 所以方程组的基础解系为 (2,14,-19,0)^T,(1,7,0,...

解: 2X1-4X2+5X3+3X4=7 3X1-6X2+4X3+2X4=7 4X1-8X2+17X3+11X4=21 X1-2X2+13X3+9X4=14 增广矩阵B=(A,b)= 2 -4 5 3 7 3 -6 4 2 7 4 -8 17 11 21 1 -2 13 9 14 r1r4 1 -2 13 9 14 2 -4 5 3 7 3 -6 4 2 7 4 -8 17 11 21 r2-2r1,r3-3r1,r4-4r1 ...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.rpct.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com